ANBI

Onze baptisten gemeente Beth-El heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij door de belastingdienst erkent zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Geld dat wij ontvangen als gift zetten wij op een verantwoorde wijze in om onze doelstellingen te bewerkstelligen. Uw gift komt goed terecht. U mag daarom uw gift ook in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Kijk voor de richtlijnen hierover op de site van de belastingdienst.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van wie we zijn als gemeente, het wat, waarom en hoe we het doen als gemeente zodat u een goed beeld van ons krijgt.

Baptisten gemeente Beth-El
De naam is vastgelegd in de statuten van 12 mei 1954.
De Baptistengemeente Beth-El maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente
De gemeente aanvaardt uitsluitend als haar grondslag de geopenbaarde waarheid Gods, zoals die in de Heilige Schrift, de Bijbel, waarvan zij de inhoud als het onfeilbaar woord van God aanneemt, vervat is.

Doel van de gemeente
a. naar Bijbelse opdracht de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te dopen;
b. samen met hen, die Christus belijden, ook buiten de gemeente te werken tot heil van de samenleving en van de wereld in het algemeen, en de leden van de gemeente aan te sporen tot een levenswandel overeenkomstig Gods wil, tot de Heer weer komt.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente: 0026 38198

Contactgegevens
Boekweitlaan 65a
7906 LB Hoogeveen
Telefoonnummer: 0528-265381
info@beth-el.nl

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Beth-El bestaat uit:
Voorzitter
Voorganger
Taakveldoudste gemeenteopbouw- en onderwijs
Taakveldoudste pastoraat
Taakveldoudste kind- en jeugdwerk
Taakveldoudste zending en evangelisatie
Taakveldoudste beheer (diaken)
Taakveldoudste communicatie (diaken)

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente Beth-El maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
Bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

https://baptisten.nl/anbi

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Financiële verantwoording 2018: