Diepgang

Behoefte in de gemeente om:
– weerbaar te zijn en sterker in het geloof te staan in de wereld en overwogen antwoorden te geven
op ethische vraagstukken;
– herkenbaar te zijn in onze omgeving t.a.v onze levenshouding en
– op grond van Gods Woord duidelijke keuzes te maken in het volgen van Jezus Christus.

Doel van deze studie/gespreksgroep
Tot opbouw van de gemeente te komen, mensen samen te binden en onderscheiding aanbrengen waarop het in het geloof op aankomt. De diepgang groep is gestart in september 2015. Een
kerngroep van 5 personen bereid deze avonden voor. De avonden worden gemiddeld door 10 tot 25
personen bezocht. Het afgelopen jaar betrof dit gemiddeld 15 aanwezigen.

De avonden hebben een agenda
Deze agenda wordt vooraf door de kerngroep leden samengesteld. De volgende thema’s werden behandeld:
Lichaam – Geest en ziel – Islam en Christelijk geloof (spreker dhr. C. Rentier, stichting Evangelie en moslims) – Spiritualiteit, mystiek en meditatie – Erfzonde – Levenseinde (spreker dhr. G. Schut van Saron en de Ark) – Geweld, straf en liefde – Hemel en hel (spreker ds. Wietse van der Hoek).

Toekomstige onderwerpen
Geweten – orgaandonatie – rouwverwerking – reïncarnatie – occultisme – euthanasie – zelfdoding
– genderproblematiek – homofilie, enz. Deze worden voor een groot deel door de actualiteit ervan gekozen. Eerst door de kerngroep en soms door een keuze die de bezoekers maken.
Br. Steven Prost bereidt zich op de onderwerpen voor. De van buiten aangetrokken inleiders hebben vooraf overleg over het onderwerp en de bespreking van vragen.
In 2018 wordt gestart met: Geloof twijfel en Het nut en de zin van lijden.

Opzet van de studie/gespreksavonden
We beginnen om 20.00 uur met welkom, opening, schriftlezing en gebed. Dan inleiding van het onderwerp. Daarna koffiepauze. Verder onderlinge gesprekken en mogelijk groepsvorming.
Tussen 21.45 en 22.00 de samenvatting en sluiting.

De vergoedingen voor de inleiders wordt gedeeltelijk betaald door de subsidie van onze gemeente.
Verder wordt er door ons zelf gespaard voor reserve.
De diepgang kerngroep hoopt dat deze avonden ertoe bijdrage dat er van anderen geleerd wordt. Dat we naar anderen luisteren en we niet altijd klare antwoorden kunnen verwachten.
Dat we gemotiveerd worden in het nemen van gefundeerde besluiten en dat verschillen in opvattingen niet tot scheiding maar tot dieper inzicht en onderscheiding leiden.
De omstandigheden van het heden te toetsen aan Gods Woord dat door de Heilige Geest tot ons komt, zowel persoonlijk als gemeente.

Namens de diepgang kerngroep,
Tonny Gilbert